2011.Beszámoló és közhasznúsági jelentés

  1. I. BESZÁMOLÓ AZ „ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

Egyesületünk 2011-ben sem folytatott gazdálkodási tevékenységet, működését a 2011-05-25-i közgyűlése által elfogadott költségvetéséből biztosította.

Bevételeit az ADÓ 1%- a, NCA- tól és az Önkormányzattól pályázaton elnyert összeg, a tagdíjak és az adományokból befolyt bevételek jelentették.

 

Az egyesület jogi személy. Háromfős elnökség irányításával működik, önállóan az elnök képviseli.

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, 2011-ben erre 3 alkalommal került sor: 2011-06-29-én 2fő tagfelvételéről határozott, 2011-08-01-én 1 fő tagfelvételéről döntött és tudomásul vette1 fő tag távozását.

2011-12-21-én 2 fő tagfelvételéről döntött és tudomásul vette 7 fő tag kilépését az egyesületből.

2011-05-25-én megtartott közgyűlés 3 évre megválasztotta elnökségét, elnöknek Kocsor Gábornét, elnökségi tagoknak pedig Csapó Editet és Kocsor Editet választotta.

Elfogadta a korábbi elnökség által előterjesztett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, továbbá elfogadta az egyesület 2011-évi költségvetését.

Egyesületünk a 2011.-évet 54 fő taggal kezdte meg és 51 fő taggal fejezte be. A kilépő – távozó – személyek kilépés okaként külföldi munkavállalást, anyagi és egzisztenciális okokat jelöltek meg.

Az egyesület tagsága 2011-ben is Alapszabályában rögzített célkitűzéseinek megfelelően végezte önként vállalt feladatait. Napi rendszerességgel szolgálta az állat- és természetvédelem ügyét és a lakosságot, a rá vonatkozó jogszabályok betartásával. Tevékenységét Békés város közigazgatási területén folytatta, szorosan együttműködve a helyi Önkormányzattal és Polgármesteri Hivatallal, hiszen az egyesület aktivistái által végzett tevékenység alapvetően önkormányzati feladat lenne. De kellő forrás és még kialakulatlan társadalmi kultúra miatt az önkormányzat ezt önállóan nem képes az Európai Uniós szerződésekben vállalt kötelezettségeknek és hatályos jogszabályoknak megfelelően ellátni.

Ezek a feladatok elsősorban működési területünkön kóborló gazdátlan, sérült vagy beteg, néha a lakosságra veszélyt jelentő társállatok befogására, igény és lehetőség szerinti ellátására irányultak. Napi feladatot jelentett ellátásukon túl gazdáik felkutatása, vagy tovább tartásuk megszervezése, újgazda keresése és a felelős állattartás szemléletének kialakítása illetve formálása is.

A befogott állatokat az elsődleges – esetenként orvosi – ellátásukat követően a Gyepmesteri Telepre szállítottuk, vagy különleges ellátást igénylő esetekben ideiglenes befogadóknál helyeztük el. A kéthetes karantén után amennyiben a gazdája nem jelentkezett érte illetve nem sikerült felkutatnunk, tovább gondoskodtunk róluk az Önkormányzattal közösen létesített ólakban és kennelekben. Tartásuk során az 1998. évi XXVIII. tv. Állatvédelmi törvény és ennek végrehajtására hozott 3/2001. (II.23) és a 41/2010. (II. 26) sz. Kr. előírásainak megfelelően igyekeztünk biztosítani az előírt körülményeket az állatok számára.

Honlapunkon, a helyi sajtóban és hirdető tábláinkon folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot és érdeklődőket az eseményekről, talált és befogott állatokról gazdáikhoz visszajuttatás vagy újgazda felkutatása érdekében.

Kommunikációnk során a felelős állattartás szemléletének terjesztését és a fiatalok megnyerését tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt, hiszen munkánk letéteményese a jövő nemzedéke lehet!

A hozzánk forduló személyek részére segítséget nyújtottunk tájékoztatás, kiválasztás formájában, esetenként igény és lehetőség szerint a haza szállításban is részt vettünk. Különös méltánylást érdemlő esetekben az örökbefogadásra került állatok ivartalanítását is elvégeztettük az egyesület költségére, a nemkívánatos szaporulat elkerülése érdekében.

Az Önkormányzatnak köszönhetően az örökbefogadott állatok veszettség elleni védőoltását biztosítani tudtuk 2011- ben is. A folyamatos működési elv teljesítése érdekében két fő együtt, vagy egymást váltva, állandó telefonos ügyeletet látott el, halaszthatatlan esetekben saját gépkocsi biztosításával.

A befogott állatok számához képest nagyon alacsony volt a helyi, illetve a hazai örökbefogadások száma. Ezért az internet segítségével osztrák és német állatvédő szervezetekkel együttműködve, több gazdátlan állatunknak sikerült megfelelő otthont találnunk külföldön. E tevékenységet közösen finanszíroztuk. A mi költségünk volt a védőoltásokkal, chippekkel és útlevelekkel való ellátás és a kiszállítás költségeinek fele.

Lakossági bejelentések alapján néha sérült vagy beteg védett madarakkal is kapcsolatba kerültünk! Befogásukat és elsődleges ellátásukat követően az érintett Nemzeti Parkokba szállításukat kezdeményeztük.

 

2011- ben egyesületünk:

–          431 kutyának nyújtott segítséget, ebből 230-nak külföldön, 60-nak helyben talált újgazdát, 40- et sikerült saját gazdájához visszajuttatnunk, 11- et juttattunk el fajtamentőkhöz, de sajnos 21 állatot sérülése vagy gyógyíthatatlan betegsége miatt nem tudtunk megmenteni, őket el kellett altatni. December 31- én 69 kutya gondozását vittük át a 2012- évre.

–          34 cicának találtunk újgazdát,

–          4 gólyát és 2 baglyot juttattunk a megfelelő Nemzeti Parkba gyógyításuk illetve tovább tartásuk érdekében.

Rendszeresen részt vettünk a város kulturális és hagyományőrző rendezvényein, kisállat simogató valamint az állat- és természetvédelem ügyét népszerűsítő programokkal.

 

Az állatok világnapja alkalmából, e témakörben kreativitást igénylő rajzpályázatot szerveztünk helyi óvodások és iskolások számára, nagy érdeklődést kiváltva!

 

Az egyesület szolgáltatásait tagjai által önzetlenségből,– az állat- és természetvédelem ügyéért felelősséget érezve és vállalva – térítésmentesen nyújtotta és bárki számára hozzáférhetővé tette.

 

 

 

Egyesületünk a 2011- es évt: 1.150.000 Ft pénzösszeggel kezdte meg.

 

Bevételei:

40.000 Ft. Önkormányzati támogatás

100.000 Ft. NCA- tól pályázaton nyert működési támogatás

965.000 Ft. Szja. 1%- a

301.000 Ft. Magánszemélyektől kapott támogatás

382.000 Ft. Tagdíjbevétel

+          444 Ft. Banki kamat

1.788.444 Ft. összesen

 

Kiadásai:

515.000 Ft. Állategészségügyi szolgáltatás

96.000 Ft. Állatgyógyászati anyagok, eszközök

645.000 Ft. Állateledel

60.000 Ft. Állatszállításhoz gépkocsi kölcsönzési díj

505.000 Ft. Üzemanyag, gk. fenntartási költségek

274.000 Ft. Kisértékű eszközök vásárlása, telep karbantartás

+      106.000 Ft Egyéb kiadások

2.201.0000 Ft összesen

 

Egyesületünk a 2011- es évet 737.444Ft. pénzeszközzel zárta, melyből fő célkitűzésére lekötött tartaléka: 338.200Ft.

 

 

Bejelentés: A következő soros taggyűlésünket 2013 márciusára tervezzük !

 

 

 

 

Kocsor Gáborné

elnök

—————————————————————————————–

”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület

Közhasznúsági jelentése

2011.

  1. 1. Számviteli beszámoló

Egyesületünk 2011-ben, mint korábban is alakulása óta, alapszabályában rögzített  alaptevékenységet folytatott. Az elnökség az egyesület tárgyévi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését a számviteli jogszabályoknak megfelelően az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámoló formájában készítette el.

Az egyesület éves összes bevétele 1 millió 788 ezer Forint, míg kiadása 2 milló 201 ezer Forint volt.  A 413 ezer Forint különbözetet az előző évek megtakarításainak terhére a 4/2011. (V.25.) Közgyűlési határozat alapján biztosítottuk.

Az egyesület 2011. évben térítés nélkül adományként kapott egy Peugeot típusú kisteher-gépjárművet a feladatok ellátáshoz. A gépjármű piaci értéke az Eurotax értékelése alapján 531 ezer Forint, amely a beszámolóban a pénzbevételt nem jelentő bevételek között került kimutatásra. Aktiválása 2011.04.01.napjával történt meg.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz melléklete, amely áll a mérlegből és az eredmény-levezetésből.

  1. 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben egyesületünk összesen 1 millió egyszázötezer Forint állami támogatást kapott, amit teljes egészében fel is használt működésére. Ez az összeg ötvenhatezer Forintal volt kevesebb, mint az előző évi támogatásunk. Az adó 1%-ból kapott bevételeink 965 ezer Forint (számlára utalva 2011.10.14-én), 54 ezer Forintal emelkedett az előző évhez képest, ami azt mutatja, hogy támogatóink elismerik az egyesület munkáját.

A csökkenés fő okát az NCA-tól pályázattal elnyerhető összeg radikális, felére csökkentése jelentette, hiszen az előző évi kétszázezer forintos működési célú támogatásunk helyett, már csak százezer forintot kaptunk (számlára utalva 2011.09.07). A támogatás 2011.06.01.-2011.10.31. (támogatási időszak) között felmerült működési kiadásokra lett folyamatosan felhasználva, elkülönített nyilvántartású könyveléssel. Az NCA támogatás 2011.10.25-én lett elszámolva.

Tízezer Forintal kevesebb önkormányzati támogatást, 40 ezer Forintot nyertünk pályázati úton (számlára utalva 2011.05.31.) A támogatás elszámolása 2012.02.20-án történt.

A kapott költségvetési támogatások részletes felhasználását a melléklet 2. és 4.oldala szemlélteti.

  1. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az egyesület vagyona az előző évhez képest 38 ezer Forinttal növekedett. Ez a vagyonnövekedés 413 pénzügyi veszteségből és 451 ezer Forint térítés nélkül kapott tárgyi eszköz (gépjármű) növekedésből tevődik össze.

Egyesületünk vagyona az előző évhez képest 38 ezer Forinttal csökkent, ezt a megnövekedett forrásigényt, amit vélhetően az általános gazdasági válság generált, közgyűlési határozat szerint biztosítottuk. Ezt a lépést a megnövekedett, intézkedést igénylő közfeladatok ellátása iránti igény, és az Alapszabályban rögzített célkitűzések biztosítása kívánták meg.

A 4/2011. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat alapján a tagdíj bevételeinkből már lekötött tartalékunk 300 ezer Forint feletti részét felszabadítottuk alaptevékenységünk biztosítása érdekében. Ugyanitt került jóváhagyásra az is, hogy 2011. évtől a tagdíjbevételek 10%-a kerüljön a lekötött tartalékba. Korábban ez 50% volt. Ebből adódóan a tárgyalt évet 338,2ezer Forint tartalékkal zártuk.

Egyesületünk a 2011. évet 1208 ezer Forint mérleg főösszeggel, 1188 ezer Forint saját tőkével, és 413 ezer Forint pénügyi vesztességgel valamint pénzügyileg nem realizált 451 ezer Forint nyereséggel, összesítve 38 ezer mérlegszerinti eredménnyel zárta.

A vagyonfelhasználással kapcsolatos részletes kimutatást a melléklet 2. és 3. oldala ábrázolja.

  1. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk a 2011. évben célszerinti juttatásokat nem nyújtott.

  1. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

Egyesületünk 2011. évben a központi költségvetésből, Szja 1%-át 964.934 ezer Forintot, helyi önkormányzattól 40 ezer Forintot, NCA-tól pedig 100 ezer Forintot nyert el pályázaton, működési kiadásainak finanszírozására.

Ezek a bevételek megközelítőleg összbevételeink 61,8%-át jelentették, amit az alapszabályban foglalt célkitűzéseink megvalósítása érdekében, folyamatos felhasználás mellett, teljes mértékben felhasználtunk.

A támogatások részletes felhasználását a melléklet 4. oldala, ráfordítások, célszerinti tevékenység  költségei címszó alatt tartalmazza.

  1. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyujtott juttatások értéke illetve összege.

Az egyesületünk tisztségviselői tevékenységüket teljes mértékben társadalmi munkában végezték, részükre semmilyen juttatás kifizetésre nem került.

  1. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Egyesületünk tagsága a 2011. évben is alapszabályában rögzített célkitűzéseinek megfelelően végezte önként vállalt feladatait. Napi rendszerességgel szolgálta az állat- és természetvédelem ügyét, és a lakosságot, a rá vonatkozó jogszabályok  betatásával.

Tevékenységét Békés város közigazgatási területén folytatta, szorosan együttmüködve a helyi Önkormányzattal, és Polgármesteri Hivatallal, hiszen az egyesületünk aktivistái által végzett tevékenység alapvetően önkormányzati feladat lenne, de kellő forrás, és még kialakulatlan társadalmi kultúra miatt az önkormányzat önállóan ezt nem képes az Uniós szerződésekben vállalt, és jogszabályokban rögzített módon ellátni.

Ezek a feladatok elsősorban a működési területünkön kóborló gazdátlan, sérült vagy beteg, néha a lakosságra veszélyt jelentő társállatok befogására, igény és lehetőség szerinti ellátására irányultak. De napi feladatot jelentett gondozásuk mellett, a gazda felkutatása, illetve új gazda keresése, és a felelős állattartó szemlélet kialakításának kérdése is.

A befogott állatokat az elsődleges – esetenként orvosi – ellátást követően a Gyepmesteri Telepre szállítottuk, vagy ha különös törődést igénylő körülmény merült fel, ideiglenes befogadónál helyeztük el. A kéthetes karantén után, ha a gazdája nem jelentkezett érte, tovább gondoskodtunk róluk az Önkormányzattal közösen létesített kennelekben. Tartásuk során az 1998. évi XXVIII. tv. Állatvédelmi törvény, és ennek végrehajtására hozott 3/2001.(II.23), és a 41/2010.(II.26) sz. Kr. előírásait követve igyekeztünk biztosítani az állatok jogait is.

Honlapunkon, a helyi sajtóban, és hirdetőtáblákon folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, és érdeklődőket az eseményekről, talált és befogott állatokról a gazdához visszajuttatás vagy új gazda felkutatása érdekében. Kommunikációnk során a felelős állattartás kialakításának szükségességét szemelőtt tartva kínáltunk erre alkalmas módokat, és lehetőségeket. Különleges figyelmet kívántunk fordítani a fiatalság megnyerésére, hiszen a jövő nemzedéke lehet munkánk letéteményese. A hozzánk forduló személyeknek segítséget nyújtottunk tájékoztatás, kiválasztás formájában, és lehetőség szerint alkalmas esetekben, a hazaszálítás biztosításával is. Alkalmanként a nem kívánatos szaporulat elkerülése érdekében ivartalanításokat is finanszíroztunk örökbefogadóink helyett.

Az Önkormányzatnak köszönhetően örökbe fogadott állataink veszetség elleni védőoltását biztosítani tudtuk, 2011-ben is. Munkánk legfontosabb működési alapelve a folytonosság  volt, ezért 2 fő tagunk állandó telefonos ügyeletet biztosított, és gépkocsival állt rendelkezésre, a halaszthatatlan feladatok ellátása érdekében.

Ennek ellenére a befogott állatok számához képest nagyon alacsony volt a helyi, illetve  hazai örökbefogadás, ezért  az Internet segítségével osztrák, és német állatvédő szervezetekkel közösen külföldön több állatnak találtunk megfelelő új otthont. Ezt a tevékenységet közösen finanszíroztuk. A mi költségünk volt a védőoltásokkal, chippel és útlevelekkel való ellátás és a kiszállítás költségének fele.

Lakossági bejelentések alapján esetenként sérült vagy beteg védett madarakkal is kapcsolatba kerültünk, őket az elsődleges ellátást követően a megfelelő Nemzeti Parkokba juttattuk.

2011-ben számszerint segítettünk:

–         431 kutyának, ebből 230-nak külföldön, 60-nak helyben találtunk új gazdát, 11 kutyát juttattunk el fajtamentőkhöz, 40-net adhattunk vissza eredti gazdájának, de sajnos 21 állaton már nem tudtunk segíteni gyógyíthatalan betegség vagy sérülés miatt. December 31-ét követően, 69 kutyáról gondoskodtunk tovább.

–         34 cicának sikerült gazdát találnunk és

–         4 gólyát és 2 bagolyt juttattunk a megfelelő Nemzeti Parkokba.

Rendszeresen résztvettünk a városi kulturális és hagyományőrző rendezvényeken kisállatsimogató, valamint az állat- és természetvédelmet népszerűsítő, felvilágosító programok tartásával.

Az állatok világnapja alkalmából a helyi óvodások, és iskolások számára e témakörben, kreativitásra serkentő programot szerveztünk.

Egyesületünk szolgáltatásait, tagjai által – az állat- és természetvédelem ügyéért felelősséget érezve és vállalva – önzetlenül végzi és bárki számára ingyen hozzáférhetővé teszi!

Békés, 2012. április 13.

Kocsor Gáborné

elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az “Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2012. április 13-i ülésén elfogadta.

Kocsor Gáborné

elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.