2013-as év beszámoló

Adószám: 18392607-1-04 Bírósági nytsz:2646/2007
Stat. számjel: 18392607-9133-529-04

„ESÉLY” ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
5630 Békés, Hőzső u. 4sz.

2013. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesületünk 2013- ban is napi rendszerességgel végezte, alapszabályában vállalt feladatait, az állatok és a természetvédelme érdekében a lakossági igények és szükségletek kielégítése mellett.
Tevékenységével segítette, esetenként helyettesítette az önkormányzatra háruló közfeladatok ellátását. A város közigazgatási területén gazdátlanul, sérülten vagy betegen kóborló, néha utjainkon balesetet szenvedett kutyák, macskák begyűjtésével. Szükségszerinti ellátásukkal, utógondozásukkal és részükre gazda keresés biztosításával.
Tudomásszerzést követően eljárt, rászoruló védett madarak megmentésével kapcsolatos ügyeikben is.

Tagjai, de főként aktivistái által folyamatos propaganda tevékenységet is végzett a környezet megóvása és a felelős állattartó szemlélet kialakítása és elterjesztése érdekében. Részt vettünk városunk kulturális és hagyományőrző rendezvényein, figyelem orientáló programokkal és az örökbefogadást elősegítő bemutatók tartásával. Előadásokat, fakultatív programokat szerveztünk és tartottunk óvodásaink és iskolásaink részére, a természet és állatvédelem fontosságát és szükségességét hangsúlyozva. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakossággal és más érdeklődőkkel elkóborolt társállataik felkutatása és visszajuttatása érdekében. Ebben segítségünkre volt a helyi sajtó, rádió és az internet is. Ezek mellett hirdetőtáblát is működtettünk a Piac téren.

A gyepmesteri telepen és ideiglenes befogadóinknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két vagy három tagunk átlagosan napi 10 – 12 óra társadalmi munkát végzett és végez jelenleg is. Ez éves szinten megközelítőleg 4000 munkaórát jelent a konkrét feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

A 2013-as évet a már egyesületünk gondozásában lévő 70db. kutyával kezdtük el, melynek száma az év során további 270-el növekedett.
Egyesületünk így a tárgyév során az önkormányzattal együttműködve, 340 db. gyepmesteri telepre bekerült kutyának, 21db. macskának a sorsáról gondoskodott és közreműködött 2 db. sérült bagoly Körös- Maros Nemzeti Parkba szállításának ügyében is.
211db. kutyának sikerült újgazdát találnunk. 19db-t pedig fajtamentőknél sikerült elhelyeznünk.
A beültetett chippeknek köszönhetően 21 kutyust tudtunk vissza juttatni gazdájának.
39 kutyát a kellő gondoskodás ellenére sem tudtunk megmenteni.
Az év végén a gyepmesteri telepen 50, ideiglenes befogadóinknál pedig 19 db kutya volt gondozásunkban. Az év során 13db cicának sikerült gazdát találni, így az év végén 8db. maradt gondozásunkba.

Helyi általános iskolákban 15 alkalommal tartott előadást aktivistánk természet és környezetvédelem, valamint felelős állattartás témakörökben.
A Madzagfalvi Napokon, 2 napon keresztül, napi 8 órában felvilágosító propaganda tevékenységet folytattak aktivistáink – egyesületünk tevékenységének bemutatásával – a felelős állattartás igényének szükségességéről. Jelen voltunk még hasonló céllal a Nefelejcs napon és a Tökmulatságon.

Az Állatok Világnapja alkalmából képes ismeretterjesztő kiállítást szerveztünk a Kecskeméti Sándor Kulturális Központ Kupola- termében.
Propagandánkkal az év során 1270 főt tudtunk valamilyen aktív magatartásra ösztönözni, az állat- és természetvédelem ügyének előmozdítása érdekében.
Ezen kívül folyamatosan igyekeztünk a lakosság informatív szükségleteinek kielégítésére és indokolt esetekben konkrét segítség nyújtására, mint például megtalált vagy általuk örökbefogadott állataik hazaszállítására, méltányos esetekben orvosi ellátásuk biztosítására.
Tavaly azt gondoltuk, hogy a 2012- es év volt a legnehezebb év egyesületünk életében, de sajnos a 2013-as még ennél is nehezebbnek bizonyult.
Ami vélhetően a válság, tartós tetőzésének következménye is, de szerepet játszhatott még az állattartási körülményeket szigorító jogszabályok életbelépése, különösen a kutyák chippel való ellátásának kötelezettsége is!

Helyi vonatkozásban jelentősnek mondható – havi 500 illetve 1000 forintos szabadon választható alternatív tagdíjunk további néhány tagunk lemorzsolódásához vezethetett.
A 2013- es évet 38 fő taggal kezdtük és 31 fő taggal fejeztük be. Taglétszámunk az év során 7 fővel csökkent.
Anyagi helyzetünk költségvetésünknek és bevételeinkkel összhangban lévő kiadásainknak köszönhetően stabil volt! Ebben most is kimagasló szerepet töltött be, egyesületünk, figyelemre és köszönetre méltó társadalmi támogatottsága. A legjelentősebb bevételünket továbbra is az adó 1%-a képezte.

Bevételeink a következő képen alakultak:

2012 évről maradvány 1 578 830 volt, melyből 370 200Ft főcélkitűzés szerinti, elkülönített összegként szerepelt.

Tagdíj bevétel: 368 000 Ft
Pénzadományok: 263 720 Ft
Helyi önkormányzattól,
pályázat útján : 20 000 Ft
NEA- tól pályázatt által: 0 Ft
Adó 1 %- a : 1 200 220 Ft
Banktól kapott kamat 710 Ft
1 852 650 Ft
Kiadásaink, a taggyűlés által elfogadott költségvetésünk szerint, főként működési költségeink finanszírozására lettek fordítva. A lakosság által bejelentett vagy általunk észlelt állatok befogására, orvoshoz vagy tovább tartási helyükre szállítására. Folyamatos ellátásukra, etetésükre, indokolt esetekben ivartalanításokra, valamint örökbefogadásukat szolgáló és elősegítő okmányok, technikai eszközök, beszerzésére kerültek felhasználásra. Jelentős tételt tett ki a külföldön örökbefogadásra kerülő kutyáink Bécsig történő kiszállítása is, amit minden esetben tagunk által vezetett, de egyesületünk költségére tankolt, bérelt gépkocsival tudtunk megoldani. Az adományok esetében kivétel nélkül az adományozó akarata szerint jártunk el.

Kiadásaink részletesebben:

Állateledel beszerzésére : 554 349 Ft
Gyógyszerekre és gyógyászati
eszközök beszerzésére : 29 395 Ft
Állatorvosi költségekre,
(gyógyítás, csippek, okmányok) : 338 800 Ft
Elhelyezést biztosító eszközök,
anyagok vásárlására,karbantartására 160 225 Ft
Saját járművünk fent tartására,
javíttatás, vizsgáztatás, tankolás : 813 564 Ft
Szállító jármű bérlése, tankolására,
útdíjakra : 146 455 Ft
Városi rendezvényeink biztosítására,
kisebb beszerzésekre : 48 704 Ft
Bankköltség: 39 924 Ft
Egyéb kiadások: 25 040 Ft
Pénzügyi kiadások összesen: 2 156 456 Ft
Elszámolt értékcsökkenés (gk) 106.200 Ft

A 3/2012 (IV. 13.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően éves tagdíjbevételünk 10%- át: 36 800 Ft. elkülönítettünk, főcélkitűzésünk szerinti majdani állatmenhely létrehozását elősegítő, önrész képzése céljából.
Így erre a célra 2013. december 31- én 407 000 Ft. állt rendelkezésre.
Egyesületünk a 2013-es évet összesen: 1 275 024 Ft pénzeszközzel zárta, melyben benne van az elkülönített összeg is!
Záró banki számlán lévő 823 914 Ft
Lekötött betétszámla 370 200 Ft
Pénztár 80 910 Ft
2013. december 31.-én egyesületünk tulajdonában volt még egy Peugeot típusú kisteherautó, melynek nyilvántartási értéke ebben az időpontban 239 eFt volt.

Egyesületünk elnöksége a fentiek alapján javasolja közgyűlésének, hogy a 2013- as évi beszámolóját 1494 eFt. saját tőkével és – 410 eFt. tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá, melyből az ide vonatkozó közgyűlési határozat értelmében az éves tagdíj 10%- át, azaz 37 eFt.- t főcélkitűzésének megvalósítása érdekében tőketartalékba helyezzen.

Utolsó közgyűlésünk óta az elnökség két alkalommal ülésezett.

2013. június 15-én, 3 fő tag kilépését fogadta el, saját kérésük alapján 4/2013(VI.15.) számú Elnökségi határozatával.

2013. december 20- án, az aktuális teendők megbeszélésén túl, saját kérésükre 4 fő tag kilépését fogadta el, 5/2013(XII. 20.) számú Elnökségi határozatával.
B é k é s, 2 0 14. május 07.

Beszámolót a közgyűlés 1/2014 (05. 07.) számú Közgyűlési határozatával egyhangúlag elfogadta, a PK- 142 sz. közhasznúsági melléklettel együtt !